Skip to content

Terapia o niskiej intensywności u dorosłych z chłoniakiem Burkitta AD 5

2 lata ago

406 words

Panele C i D pokazują, odpowiednio, oszacowanie wolnej od progresji i całkowitego przeżycia u pacjentów, którzy otrzymali krótki cykl leczenia skojarzonego podwójną dawką rytuksymabu w każdym cyklu (SC-EPOCH-RR). Panele E i F pokazują, odpowiednio, oszacowanie wolnej od progresji i całkowitego przeżycia u pacjentów, którzy mieli wariant chłoniaka Burkitta związany z niedoborem odporności. Pacjenci, którzy otrzymali DA-EPOCH-R byli obserwowani przez medianę 86 miesięcy, a ci, którzy otrzymali SC-EPOCH-RR byli obserwowani przez medianę wynoszącą 73 miesiące. Po medianie czasu obserwacji grupa DA-EPOCH-R miała stopień swobody od progresji choroby 95% (95% przedział ufności [CI], 75 do 99) i ogólny wskaźnik przeżycia wynoszący 100% (95% CI, 82 do 100), a grupa SC-EPOCH-RR wykazywała stopę swobody od progresji 100% (95% CI, 72 do 100) i ogólną przeżywalność 90% (95% CI, 60 do 98 ) (Rys. 1A do 1D). Wśród pacjentów z chłoniakiem Burkitta związanym z niedoborem odporności tempo uwalniania z progresji i przeżycia całkowitego wynosiło 92% (ryc. 1E i 1F).
Żaden z pacjentów w żadnej z grup nie miał nawrotu choroby lub zmarł na chłoniaka Burkitta. Jednak jeden chory z pierwotnym chłoniakiem Burkitta z pierwotnym niedoborem odporności nie uzyskał patologicznej pełnej odpowiedzi i otrzymał zlokalizowaną radioterapię. Ostra białaczka mieloidalna rozwinęła się u jednego nosiciela HIV 2,5 roku po zakończeniu SC-EPOCH-RR, a pacjent zmarł 4 miesiące później.
Dawka lecznicza i farmakokinetyka
Rycina 2. Ryc. 2. Skumulowane dawki leku oraz podawanie doksorubicyny w infuzji i bolusie. Mediana skumulowanych dawek doksorubicyny-etopozydu i cyklofosfamidu podawanych w grupie SC-EPOCH-RR była odpowiednio o 47% i 57% niższa niż dawek podawanych w grupie DA-EPOCH-R (panel A). Porównując maksymalną ekspozycję doksorubicyny po podaniu w dawkach i 3 w grupie DA-EPOCH-R (patrz Dodatek dodatkowy), stwierdziliśmy znaczącą różnicę 45% w obszarze pod krzywymi stężenie-czas ( 1140 ng na mililitr na godzinę i 1650 ng na mililitr na godzinę, odpowiednio) (panel B). Fioletowe symbole wskazują stężenia leku na poziomie dawki 1, a żółte symbole stężenia leku na poziomie dawki 3. Kręgi wskazują Pacjenta 1, który miał tylko pomiar dla poziomu dawki 3 po 96 godzinach, ale mierzył poziomy obu dawek po 24 godzinach; Diamenty i kwadraty oznaczają odpowiednio pacjentów 2 i 3, u których dokonano pomiarów dla obu poziomów dawki po 24 i 96 godzinach. W symulacji 0,5-godzinnego schematu podawania bolusa podanie bolusa doprowadziło do przejściowych wysokich wartości szczytowych (panel C).
Wszyscy z wyjątkiem jednego pacjenta w grupie DA-EPOCH-R otrzymali sześć cykli leczenia; jeden pacjent otrzymał osiem cykli
[przypisy: ostry dyżur laryngologiczny warszawa, dieta south beach jadłospis, sanatorium budowlani szczawnica ]

0 thoughts on “Terapia o niskiej intensywności u dorosłych z chłoniakiem Burkitta AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: dieta south beach jadłospis ostry dyżur laryngologiczny warszawa sanatorium budowlani szczawnica