Skip to content

Różnice w szybkościach chirurgicznej readmisji i jakości opieki szpitalnej ad 5

2 lata ago

100 words

30-dniowe współczynniki readmisji kompozytów według wybranych charakterystyk szpitalnych. Odnotowano znaczną zmienność skorygowanych o ryzyko złożonych (sześcioetapowych) wskaźników readmisji po 30 dniach w szpitalach (ryc. 1). W każdej z sześciu analiz specyficznych dla poszczególnych procedur znaleźliśmy również znaczną zmienność wskaźników readmisji w szpitalach. W modelu wielowymiarowym, który uwzględniał każdą z cech strukturalnych (tabela 3), stwierdziliśmy, że szpitale non-profit charakteryzowały się niższym współczynnikiem powielania złożonego niż szpitale typu non-profit (13,1% w porównaniu z 13,7%, P <0,001). Podobnie, szpitale neonatiningowe miały niższy poziom złożonej odpowiedzi niż główne szpitale dydaktyczne (12,9% w porównaniu z 13,9%, P <0,001). Nie było istotnej różnicy w złożonych wskaźnikach readmisji pomiędzy szpitalami miejskimi i wiejskimi (odpowiednio 13,2% i 13,4%, P = 0,99). Szpitale w najwyższym kwartylu dla odsetka pacjentów zamieszkujących obszary o wysokim poziomie ubóstwa w ZIP miały wyższy wskaźnik ponownego złożenia niż szpitale w najniższym kwartylu (14,0% w porównaniu z 13,1%, P <0,001). Tendencje były podobne w każdej z sześciu analiz specyficznych dla procedury. Miary jakości i stopy readmisji
Tabela 4. Tabela 4. Analiza wieloczynnikowa miar jakości i 30-dniowych bazowych stawek odczytu. Kiedy użyliśmy modeli wielowymiarowych do zbadania związku między chirurgicznymi miarami jakości a wskaźnikami readmisji, uwzględniając charakterystykę szpitala, okazało się, że szpitale w najwyższym kwartylu dla wyniku chirurgicznego HQA miały nieco niższą skorygowaną o ryzyko złożoną szybkość readmisji niż te w najniższym kwartylu. (13,1% vs. 13,6%, P = 0,02). Podobnie, szpitale o największej liczbie zabiegów miały mniejszy współczynnik złożonej odpowiedzi niż szpitale o najniższych objętościach zabiegu (12,7% w porównaniu z 16,8%, P <0,001), a szpitale w najniższym kwartylu na śmiertelność miały niższy współczynnik złożonej readmisji niż szpitale w najwyższym kwartylu pod względem umieralności (13,3% w porównaniu z 14,2%, P <0,001) (tabela 4).
W naszym ostatecznym modelu wielowymiarowym, który jednocześnie uwzględniał wszystkie trzy miary jakości oprócz charakterystyk strukturalnych szpitala, objętość i śmiertelność pozostawały niezależnie związane ze skorygowanymi o ryzyko złożonymi współczynnikami readmisji. Szpitale o największej wolumenie charakteryzowały się niższym współczynnikiem powracania do normy niż szpitale o najniższej wolumenie (12,8% w porównaniu do 16,5%, P <0,001), a szpitale o najniższej śmiertelności charakteryzowały się mniejszym współczynnikiem powielania niż szpitale o największej śmiertelności (13,0 % vs. 13,8%, P = 0,001) (Tabela 4). Jednak najlepiej sprawdzające się szpitale, oceniane na podstawie wyniku chirurgicznego HQA, miały tylko nieznacznie niższy poziom złożonej odpowiedzi na leczenie niż najbiedniejsze szpitale, różnica ta nie była znacząca (odpowiednio 13,1% i 13,5%; = 0,08).
Kiedy zbadaliśmy współczynniki readmisji dla sześciu procedur chirurgicznych indywidualnie, ogólne relacje z jakością szpitala były zgodne z obserwowanymi dla złożonych wskaźników readmisji. Wszystkie trzy miary jakości – wynik chirurgiczny HQA, objętość zabiegu i śmiertelność po zabiegu chirurgicznym – były na ogół związane z konkretnymi odsetkami readmisji, chociaż różnice nie zawsze były znaczące.
[więcej w: shih tzu allegro, gastrobonisol, mała syrenka cda ]

0 thoughts on “Różnice w szybkościach chirurgicznej readmisji i jakości opieki szpitalnej ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: gastrobonisol mała syrenka cda shih tzu allegro