Skip to content

Randomizowana próba bewacizumabu dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma AD 8

2 lata ago

195 words

1. Badanie punktów końcowych według podgrup genetycznych, molekularnych i klinicznych prognostycznych. Klasa RPA była prognostyczna niezależnie od leczenia w badaniu. Mediana czasu całkowitego przeżycia wyniosła 20,1 miesiąca (95% CI, 16,7 do 35,7) dla pacjentów z klasy III, 15,6 miesiąca (95% CI, 14,6 do 17,2) dla osób z klasy IV i 13,2 miesięcy (95% CI, 10,2 do 14,6) dla osób z klasy V (P <0,001). Średni czas przeżycia bez progresji choroby wynosił 12,5 miesiąca (95% CI, 9,1 do 16,6) dla pacjentów z klasy III, 9,6 miesięcy (95% CI, 8,5 do 10,4) dla pacjentów z klasy IV i 7,1 miesięcy (95% CI, 5,3 do 8,7) dla osób z klasy V (P = 0,001). Wykonano analizy podzbiorów, które opierały się na poszczególnych składnikach molekularnych, jak również różnych kombinacjach statusu MGMT i profilu cząsteczkowego. Żaden podzbiór nie poprawił przeżycia po dodaniu bewacizumabu. Te efekty leczenia były podobne we wszystkich klasach RPA (Tabela 1). Podobnie, efekty leczenia po dostosowaniu do statusu MGMT, profilu cząsteczkowego i klasy RPA pozostały niezmienione: współczynnik ryzyka zgonu, 1,12 (95% CI, 0,91 do 1,37, P = 0,30); i współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,80 (95% CI, 0,66 do 0,97, P = 0,02). Badanie interakcji statystycznej nie wykazało istotnego zróżnicowanego efektu leczenia zgodnie z kombinacjami statusu MGMT i profili cząsteczkowych lub tych czynników osobno.
Net Kliniczne zalety
W podetapie NCB stwierdziliśmy większe pogorszenie w czasie w grupie bevacizumabu niż w grupie placebo na podstawie różnicy między grupami w wynikach kompozytowych na baterii testowej funkcji neurokognitywnej (P = 0,05), a także wyniki testu Kontrolowanego Testu Pisma Ustnego (P = 0,003) i testu tworzenia śladów, część A (P = 0,04). Ocena podłużna wykazała także większe pogorszenie w grupie bewacizumabu na podstawie wyniku złożonego MDASI-BT (P = 0,02), złożonego wyniku interferencji objawowej (P <0,001) oraz wyników dla interferencji objawowej związanej z aktywnością (P = 0,004), interferencja objawowa związana z nastrojem (P <0,001), czynniki afektywne (P = 0,04), czynniki poznawcze (P = 0,01), czynniki lecznicze (P = 0,03) oraz czynniki ogólne lub chorobowe (P = 0,01), jak jak również wyniki EORTC QLQ-C30 / BN20 dla funkcjonowania poznawczego (P = 0,008), dysfunkcji motorycznej (P = 0,02) i deficytu komunikacyjnego (P = 0,003) (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym).
Bezpieczeństwo i toksyczność
Tabela 2. Tabela 2. Poważne zdarzenia niepożądane. Dane dotyczące bezpieczeństwa i toksyczności były dostępne dla 300 pacjentów w grupie placebo i 303 pacjentów w grupie bevacizumabu. Podczas chemioradioterapii bewacizumabem lub placebo najczęstszym działaniem toksycznym była poważna limfopenia, występująca u około 10% pacjentów w dwóch badanych grupach, ale bez klinicznie znaczącej infekcji oportunistycznej
[podobne: gastrobonisol, shih tzu allegro, wibrator allegro ]

0 thoughts on “Randomizowana próba bewacizumabu dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma AD 8”

Powiązane tematy z artykułem: gastrobonisol shih tzu allegro wibrator allegro