Skip to content

Terapia o niskiej intensywności u dorosłych z chłoniakiem Burkitta AD 6

2 lata ago

410 words

Przy farmakodynamicznym dostosowaniu dawki, 74% pacjentów otrzymało co najmniej dawkę 3, a 37% otrzymało dawkę 4 (szczegóły dotyczące poziomów dawek, patrz Fig. Wśród pacjentów, którzy otrzymali SC-EPOCH-RR, który został zaprojektowany w celu zminimalizowania leczenia, 45% otrzymało trzy cykle leczenia, a 55% otrzymało cztery cykle leczenia, a dawki nie uległy eskalacji. Aby zrozumieć rolę intensywności dawki w skuteczności leczenia opartego na EPOCH-R, przyjrzeliśmy się skumulowanym dawkom chemioterapii podawanym w grupach DA-EPOCH-R i SC-EPOCH-RR. Mediana skumulowanych dawek doksorubicyny-etopozydu i cyklofosfamidu podawanych w grupie SC-EPOCH-RR była odpowiednio o 47% i 57% niższa niż dawek podawanych w grupie DA-EPOCH-R (Figura 2A). Przeanalizowaliśmy farmakokinetykę doksorubicyny u pacjentów z grupy DA-EPOCH-R, którzy otrzymali leczenie w dawkach i 3 w celu zbadania różnic w maksymalnej ekspozycji na leki podawane w infuzji, które zwykle osiągnięto za pomocą SC-EPOCH-RR i DA-EPOCH -R (Figura 2B). Stwierdziliśmy 45% różnicę w obszarze pod krzywymi stężenie-czas 1140 ng na mililitr na godzinę i 1650 ng na mililitr na godzinę dla poziomów odpowiednio i 3, wskazując na znaczne różnice w ekspozycji na lek.
Następnie przeprowadziliśmy symulację 0,5-godzinnego harmonogramu podawania bolusa, który był oparty na tych wynikach farmakokinetycznych, aby zilustrować wpływ harmonogramu podawania (Figura 2C). Chociaż schemat podawania nie ma wpływu na całkowitą ekspozycję na lek, ma on główny wpływ na kinetykę ekspozycji na stężenie. Podawanie bolusa doprowadziło do przemijających szczytowych stężeń, podczas gdy podawanie przez wlew prowadziło do przedłużonej ekspozycji na stężenia w stanie stacjonarnym (Figura 2B i 2C). Nasze odkrycia sugerują, że ważna zasada terapeutyczna jest długością czasu ekspozycji powyżej skutecznego stężenia progowego (np. Stężenie w stanie stacjonarnym 10 ng doksorubicyny na mililitr osiągnięte przy poziomie dawki 1), a nie maksymalne stężenie. W niniejszym przykładzie ekspozycja doksorubicyny powyżej tego stężenia w stanie stacjonarnym była około 2,5 razy dłuższa w czasie podawania przez 96 godzin, jak to było w przypadku czasu podawania po 0,5 godzinie (43 w porównaniu z 17 godzinami). Ta zasada farmakokinetyczna może wyjaśniać, dlaczego standardowe schematy chłoniaka Burkitta wymagają intensywnego leczenia w celu zmaksymalizowania wyniku leczenia.
Toksyczność leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Toksyczne działanie DA-EPOCH-R i SC-EPOCH-RR dotyczyło głównie stopnia lub 2 (tabela 2). Z założenia DA-EPOCH-R był dostosowywany do dawki, aby osiągnąć nadir granulocytów obojętnochłonnych poniżej 500 komórek na milimetr sześcienny, co zaobserwowano podczas 52% cykli.
[podobne: gniezno szpital psychiatryczny, ostry dyżur laryngologiczny warszawa, cytryniec chinski ]

0 thoughts on “Terapia o niskiej intensywności u dorosłych z chłoniakiem Burkitta AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: cytryniec chinski gniezno szpital psychiatryczny ostry dyżur laryngologiczny warszawa