Skip to content

Terapia o niskiej intensywności u dorosłych z chłoniakiem Burkitta AD 2

2 lata ago

479 words

Jednakże takie leczenie ma poważne skutki uboczne u dorosłych i pacjentów z niedoborem odporności i powoduje przewlekłą chorobowość u dzieci.11 Wysiłki mające na celu znaczne obniżenie intensywności leczenia przy zachowaniu skuteczności nie były bardzo skuteczne u osób dorosłych, chociaż leczenie dostosowane do ryzyka zmniejszyło toksyczność u dzieci.3,5,12,13 Postawiliśmy hipotezę, że wyjątkowa wrażliwość komórek chłoniaka Burkitta na stres genotoksyczny powoduje przedłużony czas ekspozycji, a nie zwiększoną dawkę, ważną strategię terapeutyczną dla maksymalizacji zabijania komórek nowotworowych.14 Ta koncepcja leży u podstaw stosowania etopozydu, prednizonu, winkrystyny, cyklofosfamidu, doksorubicyny. i rytuksymab (EPOCH-R), schemat podawanych leków opartych na badaniach in vitro wykazujących zwiększone zabijanie komórek nowotworowych przy przedłużonym ekspozycji na lek w niskim stężeniu, w porównaniu z krótkotrwałą ekspozycją na wysokie stężenie.15 Testowaliśmy dwie EPOCH-R schematy leczenia u pacjentów z nieleczonym chłoniakiem Burkitta: standardowy schemat dawkowania dostosowany do dawki (DA-EPOCH-R) oraz schemat krótkiego przebiegu z podwójną dawką rituximabu (SC-EPOCH-RR) w celu zmniejszenia toksyczności 16-18. przedstawiamy wyniki niekontrolowanego badania prospektywnego tych dwóch schematów leczenia o niskiej intensywności w oparciu o EPOCH-R u pacjentów z chłoniakiem Burkitta sporadycznym lub z niedoborem odporności.
Metody
Projekt badania i uczestnicy
Od listopada 2000 r. Do grudnia 2009 r. Zgłosiliśmy 30 kolejnych pacjentów z nieleczonym chłoniakiem Burkitta w prospektywnym badaniu DA-EPOCH-R u pacjentów zakażonych HIV i SC-EPOCH-RR u pacjentów zakażonych HIV. W obu grupach punktami końcowymi badania były: stopień całkowitej odpowiedzi, czas do wystąpienia progresji i toksyczność leczenia; ponadto próbowaliśmy ustalić, czy redukcja leczenia w grupie SC-EPOCH-RR jest wykonalna.
Kwalifikujący się pacjenci mieli chłoniaka Burkitta, wcześniej nie otrzymywali systemowej chemioterapii i mieli odpowiednią funkcję narządów, oprócz funkcji narządów dotkniętych chorobą; u kobiet w wieku rozrodczym konieczne było wykonanie ujemnego testu ciążowego. Ocena obejmowała standardowe badania laboratoryjne, tomograficzne skany obliczeniowe całego ciała oraz aspirat szpiku kostnego i biopsję. Wszyscy pacjenci przeszli cytologiczną i przepływową analizę cytometryczną płynu mózgowo-rdzeniowego i obrazowanie mózgu. Do oceny odpowiedzi nowotworu zastosowano kryteria standardowe
Instytucjonalna rada przeglądowa National Cancer Institute (NCI) zatwierdziła badania, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Filgrastim został dostarczony do NCI poprzez umowę z Amgen, która nie miała żadnej innej roli w badaniu. Nie dostarczono żadnej innej pomocy komercyjnej. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność zgłoszonych danych i analiz oraz wierność badania do protokołu.
Leczenie
DA-EPOCH-R i SC-EPOCH-RR podano w sposób opisany w Dodatkowym Dodatku (dostępnym w pełnym tekście niniejszego artykułu) i zwykle podawano w warunkach ambulatoryjnych.16,18,20 Pacjenci w DA-EPOCH Grupa -R otrzymała dwa cykle po ustaleniu całkowitej remisji, w sumie od sześciu do ośmiu cykli
[przypisy: cytryniec chinski, shih tzu allegro, ostry dyżur stomatologiczny warszawa ]

0 thoughts on “Terapia o niskiej intensywności u dorosłych z chłoniakiem Burkitta AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: cytryniec chinski ostry dyżur stomatologiczny warszawa shih tzu allegro