Skip to content

Surgical Skill and Compication Rate po operacji bariatrycznej cd

2 lata ago

544 words

Powikłania chirurgiczne obejmowały zakażenie w miejscu operowanym (zakażenie rany leczone antybiotykami, otwarcie rany lub jedno i drugie), zakażenie rany lub pęknięcie (wymagające reoperacji), ropnie brzuszne (wymagające przezskórnego drenażu lub ponownej operacji), przeciek (wymagający drenażu przezskórnego lub reoperacja), zwężenie zespolenia (wymagające poszerzenia), niedrożność jelit (wymagająca reoperacji) i krwawienie (wymagające transfuzji krwi, reoperacji lub splenektomii). Do powikłań medycznych należało zapalenie płuc (wymagające leczenia wyłącznie antybiotykami), niewydolność oddechowa (wymagająca intubacji lub tracheostomii), niewydolność nerek (wymagająca dializy), żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna), zawał mięśnia sercowego, zatrzymanie akcji serca i śmierć. Przeanalizowaliśmy również 30-dniowe wskaźniki zgonów, nieplanowanych ponownych operacji, wizyt kontrolnych i wizyt w oddziałach ratunkowych. Analiza statystyczna
Nasza zmienna ekspozycji, umiejętności techniczne, została określona na poziomie chirurga. W przypadku modelowania statystycznego i wnioskowania wyniki oceniono na poziomie pacjenta. Wszystkie analizy dotyczyły grupowania wyników od wielu pacjentów leczonych przez jednego chirurga.
Jako naszą sumaryczną miarę umiejętności dla każdego z 20 badanych chirurgów, wykorzystaliśmy średnią ocenę wszystkich chirurgów, którzy oceniali każde wideo. Z kolei ocena każdej z rówieśników została ustalona na podstawie prostej średniej z sześciu miar na przyrządzie recenzującym (po jednym dla każdej z pięciu dziedzin umiejętności technicznych plus ogólna ocena umiejętności). Pięć dziedzin umiejętności technicznych było silnie skorelowanych ze sobą oraz z ogólnymi wskaźnikami umiejętności, ze współczynnikami korelacji w zakresie od 0,85 do 0,97. Z tego powodu na nasze główne wyniki nie miało wpływu to, czy zastosowaliśmy proste średnie miary składowe (nasza podstawowa analiza) czy alternatywne systemy ważenia.
Ponieważ pula osób oceniających różniła się nieco w zależności od filmu wideo, rozważaliśmy możliwość oceny błędu, ponieważ niektórzy oceniający byli trudniejszymi równiarkami niż inni. Aby zbadać ten potencjalny efekt, obliczyliśmy średnią punktację z dla każdego z rówieśników, którzy sprawdzili wiele filmów. Dla każdego filmu wynik az obliczono jako różnicę między wynikiem każdego ratera a średnim wynikiem wszystkich oceniających, podzielonym przez odchylenie standardowe. W wyniku tego pomiaru punktacja nie była istotnie różna od średniej. W analizie wrażliwości powtórzyliśmy naszą główną analizę, dostosowując się do średnich wyników z ocen rat. Wyniki te były niemal identyczne z wynikami naszej głównej analizy i nie zostały tutaj przedstawione.
Do wnioskowania statystycznego wykorzystaliśmy oceny chirurga do oceny relacji między umiejętnościami operacyjnymi a wynikami. Jednak dla celów prezentacji chirurdzy podzielono na trzy grupy według kwartyli umiejętności: grupa dolna (pierwszy kwartyl), grupa średnia (drugi i trzeci kwartyl) i grupa górna (czwarty kwartyl). Na podstawie modeli opisanych i potwierdzonych w naszym poprzednim badaniu zastosowano 19 wieloczynnikowej regresji logistycznej do korekty ryzyka w ocenie powiązań między umiejętnościami operacyjnymi a występowaniem powikłań. Zmienne stosowane w tym modelu obejmowały wiek, płeć męską, wcześniejszą żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, ograniczenia ruchowe, chorobę wieńcową i chorobę płuc.
[patrz też: ostry dyżur stomatologiczny warszawa, gniezno szpital psychiatryczny, calsin duo ]

0 thoughts on “Surgical Skill and Compication Rate po operacji bariatrycznej cd”

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo gniezno szpital psychiatryczny ostry dyżur stomatologiczny warszawa