Skip to content

Randomizowana próba bewacizumabu dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma AD 6

2 lata ago

402 words

Jak określono w protokole badań, analizy te były ograniczone do pacjentów, którzy zostali uznani za wolnych od progresji w czasie oceny. Do oceny podłużnej wykorzystano ogólne modele liniowe, ze stałymi efektami dla grupy badawczej i czynników czasu oraz włączenie statusu MGMT i klasy RPA w celu dostosowania do stanu prognostycznego. Efekt interakcji leczenie-do-czasu został dodany do modelu w celu ustalenia, czy istnieją różnice między grupami we wzorach odpowiedzi w czasie, z wartością P wynoszącą 0,05 uważaną za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Badaj pacjentów
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Od kwietnia 2009 r. Do maja 2011 r. Zarejestrowaliśmy 978 pacjentów, z których 341 uznano za niekwalifikujących się lub w inny sposób niezdolnych do randomizacji (ryc. 1). Pacjenci, u których przeprowadzono randomizację, mieli charakterystykę kliniczną zbliżoną do tych, którzy nie zostali poddani randomizacji (Tabela Łącznie 637 pacjentów (65% osób zapisanych na leczenie i 96% osób uznanych za kwalifikujące się) zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo (317 pacjentów) lub bewacizumab (320 pacjentów); W ostatecznej analizie uwzględniono 621 pacjentów. Jeden pacjent, u którego stwierdzono progresję choroby przed randomizacją, nie został uwzględniony w analizie przeżycia wolnego od progresji. Wyjściowa charakterystyka była dobrze zrównoważona między dwiema grupami badawczymi (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Charakterystyka pacjentów, którzy zgodzili się na uczestnictwo w podstrefie KBC, nie różniła się od cech osób, które nie chciały lub nie mogły uczestniczyć (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Ponad 80% pacjentów poddanych randomizacji zgodziło się na udział w ocenie korzyści klinicznych netto. Tylko 20 pacjentów nie mogło uczestniczyć z powodu ograniczeń języka ojczystego (Tabela Stopień zaawansowania testowanych instrumentów pozostawał wysoki od poziomu podstawowego do 46 tygodnia (tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Badanie leczenia
W grupie bevacizumabu 163 z 312 pacjentów (52,2%) otrzymało co najmniej 6 cykli leczenia (mediana liczby, 6). W grupie placebo 110 z 309 pacjentów (35,6%) otrzymało co najmniej 6 cykli leczenia podtrzymującego (mediana liczby, 3). Pełne 12 cykli zostało podanych u 57 pacjentów (18,3%) w grupie bevacizumabu iu 59 pacjentów (19,1%) w grupie placebo. Progresja lub śmierć guza spowodowała przerwanie leczenia u 73 z 268 pacjentów (27,2%) w grupie bevacizumabu iu 135 z 274 pacjentów (49,3%) w grupie placebo. Toksyczność lub współistniejąca choroba spowodowała przerwanie leczenia u 88 pacjentów (32,8%) w grupie bevacizumabu iu 45 pacjentów (16,4%) w grupie placebo.
W momencie przeprowadzania tej analizy przydzielono leczenie dla 155 z 320 pacjentów (48,4%) w grupie bevacizumabu i 178 z 317 pacjentów (56,2%) w grupie placebo
[przypisy: nerka allegro, shih tzu allegro, ostry dyżur laryngologiczny warszawa ]

0 thoughts on “Randomizowana próba bewacizumabu dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: nerka allegro ostry dyżur laryngologiczny warszawa shih tzu allegro