Skip to content

Randomizowana próba bewacizumabu dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma AD 2

2 lata ago

418 words

Małocząsteczkowe inhibitory kinazy tyrozynowej tego szlaku, takie jak cediranib i sorafenib, wykazały minimalną skuteczność .6,7 Bevacizumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko ligandowi VEGF-A wiążące się z jego celem krążącym, zmieniające kinetykę wiązania ligandu komórki śródbłonka i hamująca angiogeneza.8 Początkowe badania oceniające skuteczność bewacizumabu u dorosłych z nawracającym glejakiem wykazały aktywność kliniczną, w tym zmniejszenie wielkości guza, wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji i ogólne obniżenie zapotrzebowania na glukokortykoidy w celu kontroli obrzęk związany z nowotworem.9,10 Wyniki te doprowadziły do przyspieszenia zatwierdzania bewacizumabu przez Food and Drug Administration u pacjentów z nawrotowym glioblastoma. Modele przedkliniczne sugerują, że terapie antyangiogenne powodują czasową normalizację naczyń, prowadząc do poprawy przepływu krwi, co z kolei powinno poprawić dostarczanie tlenu i środków chemioterapeutycznych, potencjalnie zwiększając skuteczność radioterapii i chemioterapii.11 Jako wspólny wysiłek Radioterapii Onkologii Grupa (RTOG), North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) i Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną placebo, podwójnie ślepą próbę fazy 3, nazwaną RTOG 0825, aby przetestować hipotezę że terapia antyangiogenna poprawia skuteczność standardowej chemioradioterapii glioblastoma.
Metody
Badaj pacjentów
Pacjenci kwalifikowali się do badania, jeśli mieli co najmniej 18 lat i mieli świeżo zdiagnozowany glioblastoma (gwiaźdźca stopnia IV Światowej Organizacji Zdrowia [WHO]), co potwierdzono w przeglądzie centralnym. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne obejmowały status sprawności Karnofsky ego wynoszący co najmniej 70 (w skali od 0 do 100, z wyższymi liczbami wskazującymi wyższy poziom aktywności) oraz odpowiednią funkcję hematologiczną, nerkową i wątrobową (tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępna w pełny tekst tego artykułu na). Pacjenci z aktywną chorobą serca lub niedawnymi zdarzeniami naczyniowo-mózgowymi zostali wykluczeni. Ponadto pacjenci musieli przejść badanie obrazowania (tomografia komputerowa [CT] lub obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego [MRI]) w ciągu tygodnia przed rejestracją badania), aby wykluczyć niedawny krwotok śródczaszkowy. Pacjenci otrzymujący glukokortykoidy musieli otrzymać stabilną lub zmniejszającą się dawkę przez 5 dni przed rejestracją badania. Wymagane było również przedłożenie bloku tkanki guza zatopionego w parafinie z co najmniej cm2 powierzchni guza przed rozpoczęciem radioterapii.
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję egzaminacyjną lub równoważny panel w każdym ośrodku badawczym przed rejestracją pacjenta.
Badanie leczenia
Pacjenci musieli być zarejestrowani przed rozpoczęciem równoczesnej radioterapii i chemioterapii (szczegóły, patrz Ryc
[patrz też: shih tzu allegro, rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena, ulotka desmoxan ]

0 thoughts on “Randomizowana próba bewacizumabu dla świeżo zdiagnozowanego glioblastoma AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena shih tzu allegro ulotka desmoxan